Årsmöte 2019

Kallelse till Årsmöte i Västerbottens Dreverklubb den 6/2 2019 kl 19.00 i Flurkmark (idrottsplatsen). Efter årsmötet diplom och pokalutdelning till förtjänstfulla hundar. Klubben bjuder på fika!

Dagordning årsmöte i Västerbottens Dreverklubb 2019-02-06

Öppnande av årsmöte
Justering av röstlängd med anteckning om närvarande
Val av mötesordförande och sekreterare
Val av justeringsmän
Godkännande av kallelsen
Godkännande av dagordning
Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
Verksamhetsberättelse
Kassarapport och ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet
Val av ordförande för 2019
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av valberedning
Val av revisorer
Val av kontaktman SDK:s avelsråd
Val av ombud och ersättare till DS
Drevprov hösten 2019 tom feb 2020 och viltspårprov
Val av fullmäktige och kommissarie ifråga om drevprov/viltspår
Representant Jägarförbundets Årsmöte
Val av utbildningsansvarig
PR ansvarig
Verksamhetsplan för kommande år
Nästa årsmöte
Övriga frågor

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.